Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement De Horst

Versie d.d.: 31-10-2008

Doel van het reglement

Het reglement dient ter bevordering van het ordelijk gebruik van dorpshuis De Horst door de aangesloten verenigingen en gasten. Het reglement geldt als aanvulling op de Statuten van de Vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw Dorpshuis Horssen (in dit reglement aangeduid als Vereniging Dorpshuis Horssen), d.d. 9 november 1981.

Reglement

1. Lidmaatschap Vereniging Dorpshuis

 1. Elke Vereniging die gevestigd is in Horssen of regelmatig activiteiten in het Dorpshuis wil laten plaatsvinden, kan in principe aanspraak maken op lidmaatschap van de Vereniging Dorpshuis Horssen. De ledenvergadering beslist over het lidmaatschap. Zie voor de aan- en afmeldingsprocedure alsmede rechten en plichten de Statuten.

2. Openingstijden

 1. Binnen het Dorpshuis zijn ruimtes te huur vanaf 8 uur ’s ochtends tot 23.30 uur op alle dagen van de week, met uitzondering van zondag. Na het aflopen van de huur om 23.30 uur is de foyer nog maximaal 1 uur open. De uiterste sluitingstijd is dus 0.30 uur. Bij evenementen kunnen verenigingen of bezoekers afwijkende openingstijden met het personeel of bestuur overeenkomen.
 2. Indien geen vereniging gebruik maakt van het gebouw is het voor bezoekers gesloten.

3.  Huur en vergoeding voor voorzieningen

 1. Voor verenigingen die als lid zijn aangesloten bij de Vereniging Dorpshuis Horssen, gelden andere vergoedingen dan voor gasten die niet zijn aangesloten.
 2. Voor het gebruik van ruimtes in het Dorpshuis wordt een vergoeding gevraagd ter dekking van de afschrijvingskosten voor het gebouw en gebruik van water, elektriciteit en licht. Zie voor de prijzen: !!!link nog invoegen!!!
 3. Voor aangesloten Verenigingen die gedurende minimaal een half seizoen een ruimte huren, is het incidenteel gebruik van een kleine vergaderruimte gratis.
 4. Voor het gebruik van geluidsapparatuur en toneelbelichting wordt een vergoeding gevraagd ter dekking van de afschrijvingskosten, gebruik van elektriciteit en voorbereidingskosten..
 5. Bij feesten, begrafenissen, incidentele vergaderingen, e.d. wordt ad hoc een prijs overeengekomen voor huur, voorzieningen en voorbereiding, afhankelijk van de omvang en voorbereidende werkzaamheden. Voor aangesloten verenigingen zijn koffietafels, feesten en andere evenementen vrij van zaalhuur tenzij entree wordt geheven.
 6. Indien een huurder van een ruimte zelf zorg draagt voor additionele inrichting, dient hierbij de veiligheid in acht genomen te worden. Zo mogen er geen brandgevaarlijke voorwerpen geplaatst of geïnstalleerd worden. Ook mogen vluchtwegen niet belemmerd worden.
 7. Het personeel en het bestuur hebben het recht op het gebied van veiligheid aanwijzingen te geven. Daarnaast mag het aanbrengen van additionele inrichting geen gevaar voor beschadiging of ernstige vervuiling opleveren voor het gebouw, het interieur of reeds aanwezige installaties. Het personeel en het bestuur hebben het recht op dit gebied aanwijzingen te geven.
 8. De huurder is verantwoordelijk voor het opruimen van gehuurde ruimtes.

4.   Consumptie

 1. Het gebruik van consumpties is niet verplicht.
 2. Het zelf bereiden van eten in het Dorpshuis is niet toegestaan. Het inschakelen van een externe cateraar geschiedt in overleg met het personeel of bestuur. Het Dorpshuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de prestaties van externe cateraars. Bij het inzetten van een externe cateraar is voor voorbereiding, begeleiding, gebruik serviesgoed en bestek, poetswerkzaamheden, etc. een vergoeding verplicht. Deze vergoeding is vastgelegd in de prijslijst voor evenementen.

5.   Gebruik van het Dorpshuis

 1. Bezoekers zijn gehouden aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien bezoekers zich na waarschuwing niet aan aanwijzingen houden of bij wangedrag c.q. opzettelijke vernielingen heeft het personeel en het bestuur het recht personen voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang te ontzeggen.
 2. Bezoekers dienen beschadigingen aan gebouw of meubilair te voorkomen.
 3. Bezoekers dienen voor medebezoekers of personeel gevaarlijke acties achterwege te laten.
 4. Bezoekers zijn gehouden het gebouw zo schoon mogelijk te houden.
 5. Bezoekers dienen bij komen, gaan en parkeren zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor omwonenden en mogen geen vervuiling veroorzaken op de terreinen van het Dorpshuis of in de directe omgeving.
 6. Kinderen onder twaalf jaar kunnen alleen in begeleiding van een volwassene het Dorpshuis bezoeken. Deze volwassene dient toezicht uit te oefenen.
 7. Binnen het dorpshuis is het gebruik van skeelers, stepjes, etc. verboden.

6.   Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Vereniging Dorpshuis Horssen, noch het personeel aanvaardt aansprakelijkheid voor het verloren of kapot gaan van zaken die door bezoekers in het Dorpshuis zijn meegebracht of geplaatst.
 2. Het Dorpshuis heeft geen verzekering voor door bezoekers meegebrachte spullen.
 3. Bezoekers of als lid aangesloten Verenigingen zijn aansprakelijk voor in of aan het Dorpshuis aangebrachte schade.

7.   Betaling rekeningen

 1. Door het Dorpshuis ingediende rekeningen voor huur, voorzieningen, verteringen, etc. dienen binnen twee weken na dagtekening voldaan te zijn. Bedragen onder de 10 euro dienen contant voldaan te worden. Er kan geen rekening voor uitgeschreven worden.

8.   Slotbepaling

 1. In het geval dat Statuten en Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur van de Vereniging Dorpshuis Horssen.